Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. More information.
Tilbage > Support > Tech Support Centre > Ordre Info > Salgs- og leveringsbetingelser
Menupunkter
 
 
Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER


Hvis du vil have vore betingelser i PDF-format kan du klikke her

1. Generelt:
Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med Black Box, sker ethvert salg udelukkende på nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser, uanset modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept, herunder de for købers ordre eller accept eventuelt gældende almindelige betingelser eller andre af køber udfærdigede dokumenter.

2. Tilbud:
Tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Black Box i hænde inden 30 dage fra tilbudets datering.

3. Ordrebekræftelse:
Kun ordrer, for hvilke der foreligger skriftlig ordrebekræftelse eller skriftlig tilbud fra Black Box´s side er bindende for Black Box, og alene på de i ordrebekræftelsen efter tilbudet indeholdte betingelser.

4. Varens anvendelse:
Køber er gjort bekendt med varens egenskaber og anvendelsesmuligheder og har modtaget forskrifter for varens rette brug og/eller instruktion. Det påhviler køber i tilfælde af videresalg at videregive de modtagne oplysninger.

5. Levering:
Medmindre andet er aftalt, sker levering enten frit leveret eller ab fabrik på den i ordrebekræftelsen aftalte levering. Sker levering frit leveret, er Black Box forpligtet til at drage omsorg for og bekoste varens udbringelse på den af køber anviste adresse. Sker levering ab fabrik på den i ordrebekræftelsen angivne adresse, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der herefter måtte ramme leverede varer. Dette gælder, uanset om Black Box ifølge særlig aftale har forpligtet sig til at afholde udgifter til varens videre transport.

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelser som følger af strejke, lockout, brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transportændringer, restriktioner af drivkraft, eksport- eller importforbud samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, og leveringstiden vil i påkomne tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt en leveringsændring eller dellevering forårsaget af en eller flere af ovennævnte omstændigheder kan påregnes at ville vedvare i mere end 3 måneder, skal såvel Black Box som køber være berettiget til at annullere købet, uden at dette skal anses som misligholdelse. Skyldes forsinkelsen andre årsager end angivet ovenfor, er køber berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen må betragtes som væsentlig og Black Box ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom. køber kan i intet tilfælde kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse, uanset om forsinkelsen måtte kunne tilregnes Black Box.

6. Mangler:
Såfremt køber ikke inden 12 måneder efter levering har reklameret overfor Black Box, at man vil påberåbe sig en mangel, kan en mangel ikke senere gøres gældende. Såfremt køber indenfor et tidsrum af 12 måneder fra levering dokumenterer, at der er mangler ved konstruktion eller materiale, påtager Black Box sig efter eget valg, enten ved afhjælpning at bringe det leverede i kontraktmæssig stand, eller uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af en ny tilsvarende vare til køber, på de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte betingelser, dog forudsat, at defekte enheder efter Black Box´s instruks leveres til Black Box.

Såfremt afhjælpning efter Black Box´s skøn er mulig på købers adresse og dette ønskes af køber, sker transport i forbindelse hermed for købers regning.

I tilfælde af mangler ved det solgte, kan køber ikke gøre andre beføjelser gældende end ovennævnte. Køber kan navnlig ikke hæve handlen eller kræve erstatning, medmindre der foreligger mangler, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Black Box´s side.

Black Box´s forpligtelser ifølge ovenstående dækker ikke følger af naturlig slid, usædvanlig brug, overlast, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld betjening, ændringer foretaget uden Black Box´s skriftlige godkendelse, reparation eller justeringer udført af andre end Black Box´s autoriserede fagfolk. For sliddele ydes samme beføjelser, som ydes af producenten.

For udstyr, hvori indgår programmel udviklet af Black Box eller Black Box´s leverandør, henvises til særskilt licensaftale, som indeholder beskrivelse af de herfor gældende rettigheder.

Ved indsendelse af varer til Black Box til reparation eller ombytning, skal køber sikre sig sine egne software konfigurationer, kort m.m.. Black Box påtager sig intet ansvar for, at købers software konfigurationer, kort m.m. gået tabt i forbindelse med ombytning af enhederne. Black Boks påtager sig alene at foretage sikring af købers software konfigurationer, kort m.m., såfremt dette er særskilt aftalt med køber og faktura for udført arbejde i forbindelse med denne sikring er betalt.

7. Reklamation
Enhver reklamation skal fremsættes skriftligt overfor Black Box med dokumentation for leveringstidspunktet. Ved synlige fejl og/eller mangler skal reklamation fremsættes senest 8 dage efter levering har fundet sted. For så vidt angår skjulte fejl, skal reklamation fremsættes senest 24 måneder efter levering har fundet sted.

8. Returret
Der gælder ingen generel returret. Der kan ikke aftales returret uden tidsbegrænsning. Såfremt en tidsbegrænset ret til returnering ønskes skal en sådan returret altid aftales skriftligt på købstidspunktet ved notat på Black Box´s ordrebekræftelse og faktura. Såfremt en vare ønskes returneret skal den til enhver tid gældende procedure for RMA (Return Material Authorisation) altid følges. Kun returneringer, der er angivet med tydeligt RMA-nummer fra Black Box, vil blive accepteret.

9. Elskrot (WEEE)
Jvf. bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 samt Mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til artikel 11(2) af direktiv 2002/96/EC (WEEE). Black Box A/S tilbyder vores kunder at bortskaffe elskrot i henhold til gældende lovgivning. Varer som indleveres til Black Box A/S til destruktion, skal være påført gyldigt returnummer. Varer uden returnummer vil blive nægtet modtagelse.

Yderligere info på www.weee-system.dk

10. Produktansvar
Black Box er ansvarlig for skader, der skyldes produktansvar efter dansk rets almindelige regler med følgende særlige begrænsninger:
  • A) Black Box er alene ansvarlig for produktskader, der skyldes defekt eller fare ved det leverede produkt, såfremt defekten eller faren skyldes en fejl eller forsømmelse fra Black Box´s side.
  • B) Ansvar for skade på formuegenstande, der ikke er omfattet af lov om produktansvar, (jvf. Lov nr. 371 af 7. juni 1989, §2, stk. 2, første punktum) (dvs. skader på "ikke-forbrugergenstande") er maksimeret til DKK 500.000 eller købsprisen for det skadeforvoldne produkt, såfremt sidstnævnte beløb er størst.
  • C) Black Box er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskade, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende.
  • D) Såfremt Black Box pålægges produktansvar over for en senere erhverver af det skadevoldne produkt, skal køber friholde Black Box for ethvert krav i det omfang, Black Box ikke ville være ansvarlig over for køber efter betingelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
  • E) Black Box er ikke ansvarlig for produktskader opstået som følge af en benyttelse og sammensætning af de leverede produkter, såfremt den konkrete benyttelse eller sammensætning af de leverede produkter, ikke er forudgående godkendt af Black Box.
De ovenfor indeholdte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt Black Box ifalder ansvar som følge af grov uagtsomhed. Black Box og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af de leverede produkter.

11. Priser
Priser, som Black Box opgiver ved afgivelse af tilbud respektivt ved accept af et af køber afgivet tilbud, angives med nedennævnte forbehold.

Alle opgivne priser er eksklusive moms, samt alle andre skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varer af den pågældende art, såvel i Danmark, som i udlandet. Sådanne skatter og afgifter beregnes særskilt og tillægges prisen. I øvrigt er alle de opgivne priser baseret på levering enten frit leveret eller ab fabrik.


Såfremt det aftales, at levering sker frit leveret, bærer Black Box omkostningerne af varens forsendelse til køber. Såfremt levering aftales som ab fabrik, bærer køber alle omkostninger i forbindelse med det købtes forsendelse.

De af Black Box opgivne priser kan reguleres af ændringer i import, told, ændringer i valutakurser og andre lignende ændringer i omkostninger, som indtræder efter ordrebekræftelsen. Reguleringer kan foretages på såvel fakturadato, som forfaldsdato.

Er betalings- og forfaldsdato ikke sammenfaldende, forbeholder Black Box sig ret til yderligere regulering.

Såfremt køberen ikke kan acceptere en i henhold til ovennævnte afsnit foretaget prisændring, er Black Box berettiget til at annullere ordren, uden at køber af denne grund kan rejse noget krav mod Black Box.

12. Betaling
Alle leverancer sker mod kontant betaling. Efter forfaldsdato er Black Box berettiget til at beregne morarenter til betaling finder sted på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Såfremt der ifølge særlig aftale ydes kredit, beregner Black Box sig en månedlig rentetilskrivning på 1,5 % pr. måned fra forfaldstidspunktet, indtil betaling finder sted, idet Black Box dog i begge tilfælde forbeholder sig ret til at regulere den månedlige rentesats i takt med ændringer i Nationalbankens diskonto.

Ved opgaver, der strækker sig over længere perioder, forbeholder Black Box sig ret til at sende uspecificeret áconto faktura for udførte serviceydelser og betalte udlæg.

Ejendomsretten til det fakturerede overgår først til køber ved fuld betaling af faktura.
Betalinger finder sted på Black Box´s adresse (Støberivej14, 4600 Køge).
Såfremt købesummen ikke betales i rette tid, forbeholder Black Box sig ret til at holde andre i ordre værende, men endnu ikke effektuerede leverancer og/eller delleverancer tilbage, samt hindre overgivelse af leverede varer, indtil køber har berigtiget alle restancer, inklusiv renter og omkostninger.

13. Forbud mod reeksport
Såfremt leverancen udgør udstyr, som er undergivet amerikanske eksportrestriktioner, udfærdiget af US Department of Commerce, må sådan udstyr ikke eksporteres/reeksporteres, uden godkendt licens og må ej heller videresælges til virksomheder eller personer, som er opført på US Department of Commerce´s restriktionsliste Table of Denied Orders og må heller ikke uden speciel tilladelse fra US Department of Commerce sælges til eller gøres tilgængelig for virksomheder, organisationer eller personer med nuklearvirksomhed eller til anvendelse i nuklearapplikationer eller systemer uden speciel licens.

14. Tvister
Eventuelle uoverensstemmelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Enhver af parterne kan dog, hvis forhandlingerne ikke fører til resultater, forlange uoverensstemmelsen afgjort ved Sø- og Handelsretten i København.

Version 04-2011
Share |